Service och reklamation

Registrera ett serviceärende

För att registrera ett serviceärende och få en produkt reparerad måste du antingen logga in i vår webbshop eller kontakta vår service desk och få en så kallad servicelänk mejlad till dig.

När du loggat in i webbshopen eller erhållit servicelänken följer du steg för steg guiden och fyller i efterfrågade uppgifter. När du slutfört guiden och klickat på ”skicka service” skriver du ut två exemplar av serviceblanketten. Den ena skickar du med den trasiga produkten och kopian sparar du själv.

Din service skickas till följande adress:
Comsystem Mobility AB
Norravägen 32
856 50 Sundsvall

Sök status på ett serviceärende

För att söka status på ditt serviceärende kan du antingen logga in i webbshopen och under ”Mina sidor” och ”Servicehistorik” se dina pågående ärenden. Du kan också söka reda på ett specifikt serviceärende genom att söka på (1) serviceordernummer eller (2) om det är en serienummerbelagd artikel söka på produktens IMEI nr.

Sök Service

Data och information på enheten

Kom ihåg att säkerhetskopiera eller anteckna allt viktigt innehåll och dess data som finns lagrade i din produkt, eftersom innehåll och data kan gå förlorade under reparationen eller utbytet av produkten. Comsystem Mobility AB ansvarar inte, under några förhållanden, varken uttryckliga eller underförstådda, för skador eller förluster av något som helst slag som har orsakats av förlust av, skada på eller förvrängning av innehåll eller data under reparation eller utbyte av produkten.

Servicetider

Servicetiden är inte exakt utan en uppskattning. Servicetiden varierar mellan tillverkare och påverkas också vid eventuell brist på reservdelar, stort/litet inflöde, sjukdom, externservice etc. För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader.

Garanti

Garantivilkor

Reklamation

Ett reklamationsärende inträffar när Comsystem Mobility AB gjort något fel i och med en leverans av en produkt eller tjänst. Vid reklamation är det den felande parten som ska stå för alla tredjepartskostnader så som t.ex. frakt och nödvändigt emballage för retur (om så krävs).

Exempel på reklamationsärenden är:

 • Fel innehåll i försändelse (fel antal, fel produkt etc.)
 • Yttre åverkan på försändelse
 • Avsaknad av leverans

För att ett ärende ska hanteras som en reklamation krävs att visa kriterier uppfylls, dessa är:

 • Produktens förpackning är obruten
 • Reklamerad produkt är i nyskick (ej använd eller startad)

Noterbart är att det i fall där försändelsen innehåller fel typ av produkt ska kund ges möjlighet att behålla denna/dessa.

Regelverk för reklamation

Innan en reklamation skickas till Comsystem Mobility AB måste kund anmäla ärendet till Comsystem Mobility ABs service desk, vid godkänt reklamationsärende översänds en retur-/reklamationssedel med tydliga instruktioner samt fraktsedel.

Under fliken Ärenden välja reklamation och därefter uppge nedanstående information:

Följande uppgifter ska meddelas i reklamationsanmälan:

 • Order- eller fakturanummer
 • E-post samt telefonnummer till kontaktperson
 • Vilken artikel/vilka artiklar som önskas reklamera(s) på aktuell order
 • Orsak till reklamation
 • Krediteringsreferens (inköpsordernummer/PO)

Ett reklamationsärende måste vara anmält till Comsystem Mobility AB senast 5 dagar efter att produkt ankommit till kund (speditörs kvittens), anmälningsdatum räknas från det datum som ärende anmälts till Comsystem Mobility AB:s service desk. En utebliven leverans ska vara anmäld inom rimlig tid dock senast 3 månader från beställningsdag.

Insänt reklamationsärende som ej uppfyller ovan specificerade krav eller saknar retur-/reklamationssedel kommer ej att godkännas och returneras till avsändaren på dennes bekostnad samt en administrativ kostnad om f.n. 400 kr. .

Vid nekande av reklamation ska en motivering (via e-post) ges till kund i samband med beslut/returnerande, vid ej godkänd reklamation med motivering av ”ej nyskick” ska fotodokumentation göras och sparas med ordernummer som referens. .

Så snart som en reklamation blivit godkänd och produkten returnerats till Comsystem Mobility AB ska en kreditering utfärdas till kund.

Returer

Innan en retur skickas till Comsystem Mobility AB måste kund anmäla ärendet till Comsystem Mobility ABs service desk, vid godkänd retur kan produkten skickas till av Comsystem Mobility AB angiven adress.

Under fliken Ärenden välj retur och därefter uppge nedanstående information:

Följande uppgifter ska meddelas i returanmälan:

 • Order- eller fakturanummer
 • E-post samt telefonnummer till kontaktperson
 • Vilken artikel/vilka artiklar som returneras på aktuell order
 • Orsak till retur
 • Krediteringsreferens (inköpsordernummer/PO)

Ett returärende måste vara anmält till Comsystem Mobility AB senast 5 dagar efter att produkt ankommit till kund (speditörs kvittens), anmälningsdatum räknas från det datum som ärende anmälts till Comsystem Mobility AB:s service desk

En insänd retur som ej uppfyller ovan specificerade krav eller saknar retur-/reklamationssedel kommer ej att godkännas och returneras till avsändaren på dennes bekostnad samt en administrativ kostnad om f.n. 400 kr.

Så snart som en retur blivit godkänd och produkten returnerats till Comsystem Mobility AB ska en kreditering utfärdas till kund.

Priser för service och reparationer

När en produkt skickas på service och reparation inte sker mot garanti kommer du erhålla nedanstående tre valmöjligheter. Det är viktigt för oss att du svarar på kostnadsförslaget så fort som möjligt.

Felsökning och retur utan åtgärd

Om produkten önskas i retur utan åtgärd efter ett kostnadsförslag debiteras en undersökningskostnad á 350 kr (exkl. moms). Vi har alltid rätten att ändra ett kostnadsförslag genom att skicka ut ett nytt. Vid obesvarat kostnadsförslag faktureras undersökningsavgift och produkt skrotas.

Pris: 350 kr

Felsökning och destruktion

Om produkten önskas destrueras efter ett kostnadsförslag debiteras en undersökningsavgift á 250 kr (exkl. moms). Vi har alltid rätten att ändra ett kostnadsförslag genom att skicka ut ett nytt. Vid obesvarat kostnadsförslag faktureras undersökningsavgift och produkt skrotas.

Pris: 280 kr

Reparation mot kostnadsförslag

När ett kostnadsförslag har accepterats repareras produkten och returneras till uppgiven adress. Kostnaden för reparation varierar både mellan tillverkare och typ av reparation.

Flera tillverkare reparerar inte sina mobiltelefoner längre utan byter ut dem, ett så kallat serviceutbyte.

Laddar...