Garantivillkor

För samtliga av Comsystem Mobility AB sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i de allmänna leveransvillkoren. Eventuella garantireparationer måste utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceleverantör. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/reklamationer ersätts inte av Comsystem Mobility AB, såtillvida inget annat avtalats mellan kund och Comsystem Mobility AB.

Vid hänvisning av kund till garantireparationer kan krav ställas kring uppvisande av fakturakopia/följesedel, i största möjliga mån är detta något Comsystem Mobility AB tillhandahåller men kompletterande uppgifter kan komma att krävas.

En service ska alltid anmälas via av Comsystem Mobility AB anvisade kontaktvägar, service som inte är föranmäld via anvisad metod kommer inte att behandlas och returneras till avsändare på dennes bekostnad samt en administrativ avgift om f.n. 400 kr. .

När ett serviceärende är registrerat skapas ett följebrev som skall följa med den inskickade enheten samt ett servicenummer som skall användas vid kontakt med Comsystem Mobility AB kring ärendet. .

Om behov finns kan skräddarsydda servicelösningar tas fram, exempel på sådana lösningar är lånetelefon och stafettservice (direkt byte). .

DOA (ny garanti)

DOA eller Dead on Arrival är en benämning på produkt som är trasig vid leverans. Ett DOA ärende hanteras som regel med att den trasiga enheten byts ut av tillverkaren så kallad SWAP. Ett DOA ärende registreras på samma sätt som en ”vanlig service” med tillägget att det tydligt i fel beskrivningen framgår att enheten ej fungerade vid leverans och att DOA åberopas.

Innan en ny enhet skickas ut måste den trasiga enheten skickas in och av tillverkare/representant för tillverkare verifiera att enhet uppfyller dennes krav kring DOA.

Regelverket kring DOA hantering varierar mellan tillverkarna och ibland även mellan olika produktgrupper. Notera att inte alla tillverkare använder sig av DOA utan kräver att en enhet ska gå igenom fullständigt serviceförfarande. Tidsfristen gällande hur gammal en produkt får vara är som regel maximalt 7 dagar men kan ibland vara något längre, en kopia på faktura/följesedel på inköpet ska alltid skickas med den defekta enheten.

I samband med ett DOA ärende ska samtliga tillbehör, originalkartong och manualer bifogas intakta (så kallat nyskick).

Godkänns inte DOA ärendet av Comsystem Mobility AB eller av tillverkaren utpekad serviceverkstad hanteras ärendet som en vanlig garantiservice.

Laddar...