Våra villkor

Beställningar

Beställningar läggs av Köparen enligt uppsatta rutiner via Comsystem Mobility ABs webbshop, eget inköpssystem eller via e-post till Comsystem Mobility ABs Service Desk
Vi reserverar oss för eventuell prisjustering och leverans

Leverans

Samtliga leveranser sker DDP (Incoterms 2010) till avtalad leveransadress i Sverige. Normal leveranstid är 1-3 dagar från lagd order. Leveranstiden kan påverkas av tillgången på aktuella produkter. Frakt tillkommer om 109 kr om inget annat avtalats.

Betalning

Betalning för godkänd leverans erläggs trettio (30) dagar från mottagen faktura. På fakturan skall alltid köparens referens anges. Vid försenad betalning accepteras dröjsmålsränta enligt räntelagstiftningen (1975:635). Comsystem Mobility AB skall vara berättigad att när som helst överlåta samtliga sina rättigheter till betalning enligt detta avtal på annan part.

Garantivillkor

För samtliga av Comsystem Mobility AB sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i de allmänna leveransvillkoren. Eventuella garantireparationer måste utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceleverantör. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/reklamationer ersätts inte av Comsystem Mobility AB, såtillvida inget annat avtalats mellan kund och Comsystem Mobility AB.

Vid hänvisning av kund till garantireparationer kan krav ställas kring uppvisande av fakturakopia/följesedel, i största möjliga mån är detta något Comsystem Mobility AB tillhandahåller men kompletterande uppgifter kan komma att krävas.

En service ska alltid anmälas via av Comsystem Mobility AB anvisade kontaktvägar, service som inte är föranmäld via anvisad metod kommer inte att behandlas och returneras till avsändare på dennes bekostnad samt en administrativ avgift om f.n. 400 kr.

När ett serviceärende är registrerat skapas ett följebrev som skall följa med den inskickade enheten samt ett servicenummer som skall användas vid kontakt med Comsystem Mobility AB kring ärendet.

Om behov finns kan skräddarsydda servicelösningar tas fram, exempel på sådana lösningar är lånetelefon och stafettservice (direkt byte).

DOA (ny garanti)

DOA eller Dead on Arrival är en benämning på produkt som är trasig vid leverans. Ett DOA ärende hanteras som regel med att den trasiga enheten byts ut av tillverkaren så kallad SWAP. Ett DOA ärende registreras på samma sätt som en ”vanlig service” med tillägget att det tydligt i fel beskrivningen framgår att enheten ej fungerade vid leverans och att DOA åberopas.

Innan en ny enhet skickas ut måste den trasiga enheten skickas in och av tillverkare/representant för tillverkare verifiera att enhet uppfyller dennes krav kring DOA.

Regelverket kring DOA hantering varierar mellan tillverkarna och ibland även mellan olika produktgrupper. Notera att inte alla tillverkare använder sig av DOA utan kräver att en enhet ska gå igenom fullständigt serviceförfarande. Tidsfristen gällande hur gammal en produkt får vara är som regel maximalt 7 dagar men kan ibland vara något längre, en kopia på faktura/följesedel på inköpet ska alltid skickas med den defekta enheten.

I samband med ett DOA ärende ska samtliga tillbehör, originalkartong och manualer bifogas intakta (så kallat nyskick).

Godkänns inte DOA ärendet av Comsystem Mobility AB eller av tillverkaren utpekad serviceverkstad hanteras ärendet som en vanlig garantiservice.

Reklamationsvillkor

Ett reklamationsärende inträffar när Comsystem Mobility AB gjort något fel i och med en leverans av en produkt eller tjänst. Vid reklamation är det den felande parten som ska stå för alla tredjepartskostnader så som t.ex. frakt och nödvändigt emballage för retur (om så krävs).

Exempel på reklamationsärenden är:

 • Fel innehåll i försändelse (fel antal, fel produkt etc.)
 • Yttre åverkan på försändelse
 • Avsaknad av leverans

För att ett ärende ska hanteras som en reklamation krävs att visa kriterier uppfylls, dessa är:

 • Försäljnings förpackning är obruten
 • Reklamerad produkt är i nyskick (ej använd eller startad)

Noterbart är att det i fall där försändelsen innehåller fel typ av produkt ska kund ges möjlighet att behålla denna/dessa.

Regelverk för reklamation

Innan en reklamation skickas till Comsystem Mobility AB måste kund anmäla ärendet till Comsystem Mobility ABs service desk, vid godkänt reklamationsärende översänds en retur-/reklamationssedel med tydliga instruktioner samt fraktsedel.

Under fliken Ärenden välja reklamation och därefter uppge nedanstående information:

Följande uppgifter ska meddelas i reklamationsanmälan:

 • Order- eller fakturanummer
 • E-post samt telefonnummer till kontaktperson
 • Vilken artikel/vilka artiklar som önskas reklamera på aktuell order
 • Orsak till reklamation
 • Krediteringsreferens (inköpsordernummer/PO)

Ett reklamationsärende måste vara anmält till Comsystem Mobility AB senast 5 dagar efter att produkt ankommit till kund (speditörs kvittens), anmälningsdatum räknas från det datum som ärende anmälts till Comsystem Mobility AB:s service desk. En utebliven leverans ska vara anmäld inom rimlig tid dock senast 3 månader från beställningsdag.

Insänt reklamationsärende som ej uppfyller ovan specificerade krav eller saknar retur-/reklamationssedel kommer ej att godkännas och returneras till avsändaren på dennes bekostnad samt en administrativ kostnad om f.n. 400 kr.

Vid nekande av reklamation ska en motivering (via e-post) ges till kund i samband med beslut/returnerande, vid ej godkänd reklamation med motivering av ”ej nyskick” ska fotodokumentation göras och sparas med ordernummer som referens.

Så snart som en reklamation blivit godkänd och produkten returnerats till Comsystem Mobility AB ska en kreditering utfärdas till kund.

Returvillkor

Innan en retur skickas till Comsystem Mobility AB måste kund anmäla ärendet till Comsystem Mobility ABs service desk, vid godkänt retur kan produkten skickas till av Comsystem angiven adress.
Om ni inte har möjlighet att skapa ett ärende på sidan så fyll i returblanketten längst ner på sidan.

Under fliken Ärenden välj retur och därefter uppge nedanstående information:


Följande uppgifter ska meddelas i returanmälan:

 • Order- eller fakturanummer
 • E-post samt telefonnummer till kontaktperson
 • Vilken artikel/vilka artiklar som returneras på aktuell order
 • Orsak till retur
 • Krediteringsreferens (inköpsordernummer/PO)

Ett returärende måste vara anmält till Comsystem Mobility AB senast 5 dagar efter att produkt ankommit till kund (speditörs kvittens), anmälningsdatum räknas från det datum som ärende anmälts till Comsystem Mobility AB:s service desk

En insänd retur som ej uppfyller ovan specificerade krav eller saknar retur-/reklamationssedel kommer ej att godkännas och returneras till avsändaren på dennes bekostnad samt en administrativ kostnad om f.n. 400 kr.

Så snart som en retur blivit godkänd och produkten returnerats till Comsystem Mobility AB ska en kreditering utfärdas till kund.

 

Retur av felbeställning eller ångrande av köp.

Returer skall ske snarast möjligt efter mottagen leverans, och senast inom 14 dagar.
För att Comsystem Mobility skall kunna ta emot returen, måste den/de returnerade produkterna åtföljas av ifylld retursedel.

a)
Vid felbeställning skall varan returneras ouppackad/oanvänd, komplett i originalförpackning, åtföljd av ifylld retursedel där tydlig orsak till returen framgår. Comsystem Mobility debiterar en returavgift om 50% av varuvärdet, dock högst 400:- förutsatt att varan / förpackningen är oskadad.

b)
Om skada finns på ingående produkter, tillbehör, manualer eller originalförpackning tillkommer Comsystem Mobilitys självkostnad för återställandet. Comsystem Mobility skickar då ut ett kostnadsförslag för åtgärden till på retursedeln angiven kontaktpersons e-postadress. Kontaktperson kan då välja att Comsystem Mobility återsänder produkten utan åtgärd. OBS! Erhålls inget svar på detta e-post meddelande inom 7 dagar återsänds produkten/produkterna till er i befintligt skick! Då debiteras returavgift enligt ovan).Viktigt!
Förpacka den/de produkter som återsänds i särskilda väl emballerade emballage för att minimera risken för eventuella stötskador vid transport. Skada eller tejpa aldrig direkt på originalkartong!

 

Ladda ner Returblankett
Laddar...